二甲苯

二甲苯

二甲苯


 

二甲苯,分子式为C8H10,为无色透明液体;是苯环上两个氢被甲基取代的产物,存在邻、间、对三种异构体,在工业上,二甲苯即指上述异构体的混合物。二甲苯具特臭、易燃,与乙醇、氯仿或乙醚能任意混合,在水中不溶。

GB/T2285-1993

焦化二甲苯质量指标

GB/T2285-1993

名称指标

质量指标

密度(20℃),(g/cm3            

0.856-0.866

馏程(大气压101325Pa)
初馏点,℃                        不小于

136.5

终点,℃                          不大于

141.5